Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) zapsaného spolu Běh na Blaník z. s., se sídlem Zámecká 1476, 258 01 Vlašim, IČ: 09012770, zapsaném u Obecního živnostenského úřadu ve Vlašimi (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, která je provozována na internetové adrese www.behnablanik.cz a www.nocnibeh-vlasim.cz (dále jen „webové rozhraní“)

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit, či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva

2.1. Kupující objednává služby či zboží doplňkového prodeje odesláním registračního/objednávkového formuláře prostřednictvím webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webovém rozhraní je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky registrace do závodu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře/odesláním objednávky prodávajícím.

2.4. Registrační formulář/objednávkový formulář obsahuje informace o:

2.4.1. registraci účastníka.

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny.

2.4.3. poštovní adrese.

2.4.4. telefonním a e-mailovém kontaktu na objednavatele.

2.5. Jedním registračním formulářem je možno přihlásit maximálně 1 účastníka.

2.6. Účastník se může přihlásit pouze do své věkové kategorie dle podmínek v aktuálních Propozicích závodu, které jsou dostupné na webovém rozhraní.

2.7. V den závodu lze kupní smlouvu uzavřít pouze ústně v místě konání závodu a to jen v případě, že bude volná kapacita závodu.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cena je složena z ceny účasti na závod (dále jen „startovné“) a DPH ve výši 21%. V případě objednávky zboží z našeho doplňkového prodeje je cena složena z ceny funkčního doplňku a DPH ve výši 21%.

3.2. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nezaplacením kupní ceny v této lhůtě automaticky zaniká kupní smlouva odstoupením prodávajícího.

3.3. Povinnost splatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího 1032247037/6100 vedený u Equa Bank.

3.4. V den konání závodu je kupní cena za startovné splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy. Tuto povinnost lze splnit pouze zaplacením kupní ceny hotově prodávajícímu.

3.5. Do dne konání závodu je možné plnit pouze formou dle bodu 3.3 těchto podmínek.

3.6. V den konání závodu je možné plnit pouze formou dle bodu 3.4 těchto podmínek.

3.7. Plnění kupní ceny je možné pouze v českých korunách.

3.8. Prodávající informuje kupujícího o přijetí plnění po připsání příslušné částky dle bodu 3.3 těchto podmínek posláním zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v registračním/objednávkovém formuláři.

3.9. Prodávající poskytne plnění spočívající v umožnění účasti na závodě předáním startovního čísla, a ve zboží objednaném prostřednictvím doplňkového prodeje v den a místě konání závodu.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celého startovného.

4.2. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3. V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci (např. extrémních klimatických podmínek) nemá kupující, s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícím, právo na vrácení startovného.

4.4. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od nákupu. Reklamovat předmět plnění v rámci práv z vadného plnění dle ustanovení § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Odesláním vyplněného registračního/objednávkového formuláře dává kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely registrace a tvorbu startovních a výsledkových listin. Vaše osobní údaje budou po závodě sloužit jen a pouze k tvorbě výsledkové listiny (jméno, příjmení, oddíl). V případě objednávkového formuláře jde o splnění účelu objednávky, tedy odeslání zboží zákazníkovi.

5.2. Odesláním registračního formuláře kupující souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů prodávajícím i jejich užitím pro reklamní účely závodu. Fotografie a zvukový záznam nebude postoupen třetím stranám.

5.3. Prodávající má povinnost zajistit ochranu osobních údajů získaných dle bodů 5.1 a 5.2 ve smyslu zabránění přístupu nepovolaným osobám a zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní poměr řídí právem České republiky.

6.2. V ostatním se závazkový právní poměr řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.3. Kontaktní údaje prodávajícího:

6.3.1. adresa pro doručování: Běh na Blaník z. s., Zámecká 1476, 258 01 Vlašim.

6.3.2. adresa elektronické komunikace: zavod@behnablanik.cz.